วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า สอบราคาซื้อเครื่องยกรถชนิด ๒ เสา

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องยกรถชนิด ๒ เสา
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องยกรถชนิด ๒ เสา ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องยกรถชนิด ๒ เสา จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tftmc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๒๔๑-๙๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายปริญญา ญาณโภชน์)
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุชาติ วงษ์โพธิ์)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สุชาติ วงษ์โพธิ์ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115285195&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure