วิทยาลัยเทคนิคยะลาพัฒนาการศึกษา เปิดบ้านแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียน

          อับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์
          เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากได้หลอมรวมเป็นหนึ่งกับกิจวัตรต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ด้านคมนาคม ด้านชลประทาน ฯลฯ เห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงอยู่ของมนุษย์มากจริง ๆ
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robotic Games 2018 ซึ่งจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วมการแข่งขันการ จัดงาน โครงการ YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขัน หุ่นยนต์ Thailand Robotic Games 2018 ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand Robotic Games 2018”  เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  สถาบันการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ และวิทยาลัยเทคนิค โดยมีนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และครู ผู้ควบคุม  จำนวน  100 คน จาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยแบ่งประเภทของการแข่งขัน ออกเป็น 7 ประเภท  คือ 1. Humanoid Survival, 2. Maze challenge and solving, 3. Volley Cup, 4. Line Follower Analog, 5. Sumo RC, 6. School Robotic Games, 7. AEV for Thailand Student ซึ่งในพิธีเปิดมีการสาธิตการเต้นโชว์การทรงตัวของหุ่นยนต์ และการสาธิตหุ่นยนต์ซูโม่ โดยเขียนโปรแกรมคอนโทรล
          กิจกรรมที่ 2 YTC  Open House เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ คลินิกวิชาชีพ การฝึกอาชีพระยะสั้น การจัดนิทรรศการของภาควิชาต่าง ๆ
          การจัดโครงการ YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robotic Games 2018  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพ และพัฒนาตนเองไปสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ
          นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  กล่าวว่า วันนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดขึ้น 2 งานด้วยกัน คือ การเปิดบ้านเพื่อการแนะแนว ทางด้านการศึกษาวิชาชีพ ให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งการเปิดคลินิกอาชีพ การฝึกวิชาชีพระยะสั้น ทั้ง 10 สาขาที่วิทยาลัยได้เปิดสอนอยู่  อีกงานหนึ่ง ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับมอบจาก สถาบันอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทย (ไออาร์ทีซี) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันให้กับนักเรียน นักศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย  ในปลายปีนี้ และเข้าไปแข่งขันในระดับแปซิฟิก ซึ่งปีนี้จะจัดที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ ประกอบกับปีนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ร่วมกับ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จะเปิดสาขาเมกะโทรนิก ระดับ ปวช. เพื่อจัดการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ การควบคุมอัตโนมัติ
          ดร.ซีตี มาร์พวช อาจารย์จากมหา วิทยาลัย ตน ฮูเซ็น ออน  มาเลเซีย  กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันเยาวชนหรือผู้คนรุ่นใหม่จะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก สำหรับการมาเยือนยะลาในครั้งนี้นับว่าเป็นความดีใจอย่างมากที่ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งดิฉันมองว่าการแข่งขันหุ่นยนต์นั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทุกคน ในยุคนี้ให้ความสนใจหวังว่าการแข่งขันการ จัดอบรมหุ่นยนต์จะเป็นประตูเชื่อมระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  ดิฉันหวังว่าจะมีการจัดอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ.
–จบ–

          –เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2561 (กรอบบ่าย)–