วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 487,950 บาท
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pytc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๘๔๑๐๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายปรีดี เกตุทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร)
 พนักงานราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ศาลินีย์ ไชยบุตร พนักงานราชการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015128754&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure