วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้ำ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้ำ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๔,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                    ๖. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๗. ผู้เสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๘. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pktc.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๑-๑๔๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีระ นรสิงห์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย อาทิตย์ สุทธพันธ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย อาทิตย์ สุทธพันธ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115120030&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure