วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๕๑๑๗๕๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศิริรัตน์ เล็กอิ่ม)
 ครู ค.ศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ศิริรัตน์ เล็กอิ่ม ครู ค.ศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085218884&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure