วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สอบราคาจ้างค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เรื่อง สอบราคาจ้างค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างค่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๕๑๑๗๕๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศิริรัตน์ เล็กอิ่ม)
 ครู ค.ศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ศิริรัตน์ เล็กอิ่ม ครู ค.ศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015137399&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure