วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑ ชั้น ๔

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑ ชั้น ๔
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑ ชั้น ๔ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.swbvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๒๑๗๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว จันทิมา ช่วยพิทักษ์)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว จันทิมา ช่วยพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045218899&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure