วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน ๔๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lvc.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๑๒๓๙๕,๐๔๒๘๑๑๒๘๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อำภา ก้อมณี)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อำภา ก้อมณี ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105110835&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure