วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน ๑๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbpvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๔๒๕๕๕๗ต่อ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ลมูล ทัศนา)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ลมูล ทัศนา ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115026664&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure