วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน ๗ รายการ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน ๗ รายการ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน ๗ รายการ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำหน่ายชุดละ ๒๐๐ บาท ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nmvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๒๕-๐๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

 

 
(นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย ศักดิ์ชัย ยิ่งจำเริญศาสตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนคร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ อท.นฐ.6/2558
ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58035048997&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure