วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๔๗๒.๓๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๗,๗๓๖.๑๘ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๑๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสุพิศ ยางาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุคนธ์ทิพย์ โสภา)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุคนธ์ทิพย์ โสภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 006/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115027179&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure