วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๖๓๘.๖๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uvc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๔๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธนกร ไชยกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย อาคม ศรีพรม)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย อาคม ศรีพรม หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125348358&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure