วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๑๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uvc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๔๖๕๔ ต่อ ๒๓๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนกร ไชยกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย อาคม ศรีพรม)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย อาคม ศรีพรม หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015204460&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure