วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) (ครั้งที่ ๒)
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)
จำนวน ๘๐   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี งานพัสดุ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๒๔๖๖๙๐ ต่อ ๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

 

 
(นางสาว อุดมพร กงเพชร)
 หัวหน้าพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสาว อุดมพร กงเพชร หัวหน้าพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2)
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116161968&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure