วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสอบราคาจ้างจัดทำสื่อการเรียนออนไลน์

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อการเรียนออนไลน์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อการเรียนออนไลน์
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.stvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๖๑๑๗๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์)
หัวหน้างานพัสดุ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รุจจิรา รามัญรักษ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว รุจจิรา รามัญรักษ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ จ001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085195374&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure