วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี (43.21.15.00 )
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinvc_32000@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๑๙๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายนิวัติ ตังวัฒนา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

 

 
(นาง นภาพร วงค์นาค)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง นภาพร วงค์นาค ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116107355&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure