วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.svc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๘๒๐๐๑ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/58
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015003573&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure