วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.svc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๘๒๐๐๑ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง ชฎาภรณ์ เฟื่องฟุ้ง หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 006/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025045975&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure