วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   .    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน ๑๐ เครื่อง
   .    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔๐ เครื่อง
   .    ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ชุด

         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการประกวดราคา แบบ SEALED BID โดย สำนักงานบริการลูกค้าสิงห์บุรี บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคา 30 นาที ระบบการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประกวดราคาทุกรายจะไม่แสดงสัญลักษณ์ค้อน ในช่วงเวลา 5 นาทีสุดท้าย ค้อนอยู่ที่ราคาต่ำสุด เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายต้องยื่นแบบ บก.008 กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายคณะกรรมการประกวดราคาฯ ขยายเวลาออกไปอีก 3 นาที ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายเข้าเสนอราคาในช่วงเวลาที่ขยายนั้นตาม แบบ บก.008 (บก.008 – บก.009 นำไปมอบวันเสนอราคา)
    ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายการที่ 1  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                 เริ่มต้นที่     300,000    บาท
รายการที่ 2  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                  เริ่มต้นที่    1,000,000  บาท
รายการที่ 3  ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                                                    เริ่มต้นที่        900,000  บาท
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.singburivc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๕๑๒-๕๑๕ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศรีฟ้า จ่างสกุล)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง ศรีฟ้า จ่างสกุล ครู
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015202122&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure