วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ งาน

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ งาน
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rsc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๒๑๑๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางพัชรินทร์ ใบเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภวรรณ สุระเสน)
 ครู-คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ศุภวรรณ สุระเสน ครู-คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015263437&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure