วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๒๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานการเงินและงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึักษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Songkhlavc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๒-๕๗๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นุชจรินทร์ คำมี)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง นุชจรินทร์ คำมี ครูชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015198210&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure