วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๓๖๐.๒๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Songkhlavc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๒-๕๗๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นุชจรินทร์ คำมี)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นุชจรินทร์ คำมี ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125157651&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure