วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lbvoc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖๖๒๖๒๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวสุมีนา แดงใจ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรศักดิ์ คู่เจริญถาวร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สุรศักดิ์ คู่เจริญถาวร หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125105335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure