วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา (๓๐.๒๒.๒๓.๐๖ )
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา (๓๐.๒๒.๒๓.๐๖ ) ตามรายการ ดังนี้
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา(30.22.23.06 )
จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lbvoc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๒-๑๒๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางสาวสุมีนา แดงใจ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

 
(นาง นฤมล ศรแก้ว)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง นฤมล ศรแก้ว หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116247772&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure