วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lbvoc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖๖๒๖๒๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวสุมีนา แดงใจ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรศักดิ์ คู่เจริญถาวร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย สุรศักดิ์ คู่เจริญถาวร หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025105302&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure