วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด (๑๖ รายการ)

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด (๑๖ รายการ)
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด (๑๖ รายการ) ตามรายการ ดังนี้
                  ชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (16 รายการ) จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๑-๒๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ปริญญา ญาณโภชน์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ปริญญา ญาณโภชน์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105087294&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure