วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:///www.mvc.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๑-๒๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย กอบเกียรติ มาคิน)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย กอบเกียรติ มาคิน ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 14/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015270232&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure