วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๑ ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๒ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๑
จำนวน ๑   รายการ
๒.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ๒ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑   รายการ
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Phuketvc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๓๕๕๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผ่านทางอีเมล์ PvC@phuket.ac.th ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.Phuketvc.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
สุคนธ์ แก้วแท้  (นายสุคนธ์ แก้วแท้) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต      ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์
(นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๙
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116269371&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure