วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม ตามรายการ ดังนี้
                  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารทุ่งคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารทุ่งคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phuketvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๓๕-๕๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025118363&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure