วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรม

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท  ได้ที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๕-๘๕๗๐ ต่อ ๘๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065178944&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure