วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา  จำนวน ๑ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๕-๘๕๗๐ ต่อ ๘๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสมศิริ แทนปั้น)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
หมายเหตุ  วิทยาลัยจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125150895&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure