วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐   รายการ
                 ๒.  แผงวงจรสำหรับประกอบ Tablet พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๐   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๕๘๕๗๐ ต่อ ๘๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ชาติชาย พิสฐศาสน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085076406&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure