วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วอทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.avc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๒๔๑๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางอรสา รามโกมุท)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ฤดี ปุสสลานนท์)
 ครู คศ1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ฤดี ปุสสลานนท์ ครู คศ1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/58
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125080916&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure