วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์สอบราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์สารสนเทศฯ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์สารสนเทศฯ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์สารสนเทศฯ ตามรายการ ดังนี้
                  ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์สารสนเทศ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๒๒-๑๓๖๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายทองคำ ตินะลา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ธารทิพย์ ธนะภักดิ์)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ธารทิพย์ ธนะภักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045228303&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure