วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ สำนักงานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ สำนักงานพัสดุ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓-๔๓๔๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุรพล โชติธรรมโม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุขุม แป้นศรี)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สุขุม แป้นศรี ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125055755&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure