วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ เครื่อง
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ สำนักงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๔-๖๔๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอุดมศักดิ์ มะหมีน)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 

 
(นาย สุขุม แป้นศรี)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย สุขุม แป้นศรี ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2558
ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58035048701&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure