วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร คู่มือนักเรียน นักศึกษา ๒๕๕๘

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร คู่มือนักเรียน นักศึกษา ๒๕๕๘
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร คู่มือนักเรียน นักศึกษา ๒๕๕๘
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องพัสดุ อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ืnvc-korat@ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๕๖๘๘๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบุญส่ง จำปาโพธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิธิวรรณ รุ่งรังษี)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง นิธิวรรณ รุ่งรังษี หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 006/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015274088&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure