วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร (อาคารแฟลตพักอาจารย์) ๑ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร (อาคารแฟลตพักอาจารย์) ๑ รายการ
 
             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร (อาคารแฟลตพักอาจารย์) ๑ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ไม่ถือว่าราคากลางที่คำนวณไว้ในประกาศต้องมีผลผูกพันให้ปฏิบัติตามนั้น
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                     ๑.  เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารเรียน หรืองานปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคาร ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๙,๙๕๐.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                          ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                          ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ            ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๔.  ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                          ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                          ๖.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                          ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                          กำหนดชี้แจงแบบรูปรายการและสถานที่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม *หากผู้ที่ไม่มาฟังคำชี้แจงแบบรูปรายการและสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่ารับทราบเงื่อนไขตามบันทึกรายการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ชี้สถานที่ทุกประการ
                         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และยื่นซองสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา๘.๓๐-๑๖.๓๐ . ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๓๔๒๕ ๒๗๙๐, ๐๓๔๑๘๕๓ ต่อ 8๘๑๑๑       ในวันและเวลาราชการ ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                         ­กำหนดเปิดซองสอบราคาและพิจารณาผล  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
                         การจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

     

          

          

          

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวอินดา แตงอ่อน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ผู้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อาภาภรณ์ แก้วนิตย์)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อาภาภรณ์ แก้วนิตย์ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125278087&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure