วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครื่อข่าย จำนวน ๑ ชุด

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครื่อข่าย จำนวน ๑ ชุด
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครื่อข่าย จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thonburi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๑๒๓๔๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางณพสร สวัสดิบุญญา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง รวีวรรณ สมบูรณ์ผล)
 ข้าราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง รวีวรรณ สมบูรณ์ผล ข้าราชการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025055511&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure