วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อ๑. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อ๑. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ๑. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร่ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  1. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ยาว 15 นิ้ว 2. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร่ยาว 15 นิ้ว จำนวน ๘๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cvc-cha.ac.th และ www.gprourement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๕๑๕๔๕๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม)
 ครู คศ.
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ครู คศ.
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015183911&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure