วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๘๐ รายการ

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๘๐ รายการ
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๘๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  วัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๘๐   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cvc-cha.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๕๑๕๔๕๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม)
 ครู คศ.
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ครู คศ.
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 004/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125205951&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure