วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (๔๓.๒๑.๑๕.๐๘ )
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (๔๓.๒๑.๑๕.๐๘ ) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (43.21.15.08 ) จำนวน ๘๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๓๘๗๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง พัชราภรณ์ ทัศนศรีวรการ)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง พัชราภรณ์ ทัศนศรีวรการ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58106000603&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure