วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน ๔๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanpoly.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๕๒๐๕๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิทวัส ฉันธรอาภรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วรภพ ไพรวัลย์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย วรภพ ไพรวัลย์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115162063&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure