วิทยาลัยประมงสมุทรสาครสอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ
( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ )
 
             วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ (๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) ตามรายการ ดังนี้
                  หน่วยห้องปฏิบัติการ(30.20.19.02 ) จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skfc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๗๑๒๓๙ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ
   
        วิทยาฯ จะลงนามในสัญญาซื่้อขายได้ก็ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ และได้รับสรรจัดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้น

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย พรทวี วงศ์เฉลิมศักดิ์)
 ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย พรทวี วงศ์เฉลิมศักดิ์ ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58096326501&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure