วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๓๐.๐๐ )
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยประมงสมุทรสาครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๓.๓๐.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
 ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบปฏิบัติการ(43.23.30.00 )
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skfc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๗๑๒๓๙ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายณรงค์ แก้วสิงห์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

 

 
(นาย สุรศักดิ์ บุญประเสริฐ)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย สุรศักดิ์ บุญประเสริฐ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59106131299&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure