วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ตั้งถ่วงล้อ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ตั้งถ่วงล้อ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ตั้งถ่วงล้อ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   รายการ
                 ๒.  ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ๒๑๙ ม.๑๔ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ๒๑๙ ม.๑๔ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nac.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๔๙๐๐๙-๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีชา การัก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิโรจน์ พวงอินทร์)
 รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วิโรจน์ พวงอินทร์ รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105082688&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure