วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๒๑๙ หมู่ที่ ๑๔ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ 2,000 บาท   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nac.ac.th หรือ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๔๙-๐๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีชา การัก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิโรจน์ พวงอินทร์)
 รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วิโรจน์ พวงอินทร์ รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 04/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125097509&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure