วิทยาลัยการอาชีพพล สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๓,๖๑๗.๙๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพล ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพล ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Pholiac.ac.th ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๔๑๖๐๒๐ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายปริญญา สมมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย กิตติภาส นั่งสูงเนิน)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย กิตติภาส นั่งสูงเนิน ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ส001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015317133&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure