วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
             วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๖๖๙.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ห้องพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  จำหน่ายแบบแปลนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocuremnt.go.th และ www.panas.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๒๐๙๗๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125181870&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure