วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพ)
 
             วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพ) ตามรายการ ดังนี้
 อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวนักเรียนเฉพาะอาชีพ)
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.panas.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๐๙๗๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

 

 
(นาย เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๘
ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58075224370&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure